Om ekbacka

Ett behandlingsinriktat boende som vänder sig till vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Ekbacka – en plats att växa på

Ekbacka är ett behandlingsinriktat boende som startade 1981. Vi erbjuder människor med psykiska och sociala funktionsnedsättningar professionell rehabilitering, sysselsättning samt god och säker omvårdnad med den boende i fokus. Trygghet och integritet är de fundament vi bygger vår verksamhet på.

Vi tar emot 40 boende, både män och kvinnor, med olika former av psykossjukdom och funktionsnedsättningar. Vi har utifrån ett specifikt vårduppdrag en uppgift att lösa för att skapa en bättre och mer fungerande tillvaro för våra boende. Tillsammans hjälps vi åt att hitta en väg tillbaka till ett fungerande liv. Det arbetet börjar samma dag personen kommer till oss. Hos våra boende finns ibland även en samsjuklighet såsom missbruksproblematik, svårighet att klara sociala relationer, att sköta sin ekonomi eller att få struktur på dagen. Vår målsättning är att med riktade behandlingsinsatser utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) kunna nå upp till de mål som finns angivna i vårduppdraget. 

 

 

Ekbacka ingår i Nytida koncernen

Vårt sätt att arbeta

Vi försöker alltid möta människan där han eller hon befinner sig. Våra behandlingsinsatser sker uteslutande med individens bästa för ögonen. Många hittar sin trygghet i kollektiv gemenskap, men det är alltid de individuella insatserna som utgör grunden för rehabiliteringen. Den som vill kan äta och umgås gemensamt och delta i gruppaktiviteter, medan den som uppskattar att göra något på egen hand, eller tillsammans med personalen, kan välja det. 

Vi är tillräckligt resursstarka för att vara flexibla och tillräckligt små för att vara familjära. Utifrån var och ens behov görs en individuell omvårdnadsplan som upprättas tillsammans med den boende, anhöriga, uppdragsgivaren och Ekbacka. Anhöriga är en viktig resurs som vi försöker involvera i vårt arbete genom ett anhörigprogram. Vi tar även hjälp av regelbundna boenderåd för att stärka medinflytandet. 

Vårt arbete utgår från kognitiv beteendeterapi. Av erfarenhet vet vi att den behandlingsmodellen ger goda resultat. Vi arbetar i team och involverar de kompetenser och resurser som krävs för att uppnå bästa resultat. Stor vikt läggs vid ESL-pedagogik (ett självständigt liv) för att öka sociala färdigheter i det dagliga livet. Tack vare träningslägenheter och friliggande bostäder kan vi på ett kontrollerat sätt påbörja arbetet med boendeträning, matlagning, inköp, tvätt med mera för att skapa goda förutsättningar för ett eget boende i hemkommunen. Arbetet med utslussning börjar redan första dagen på Ekbacka. Verksamheten på Ekbacka är kvalitetssäkrad enligt ett omfattande kvalitetsledningssystem. 

Vi arbetar utifrån ISO 9001, och vårt miljöarbete följer ISO 14001. 

Personalen – vår viktigaste resurs

På Ekbacka arbetar idag 35 personer. I personalgruppen finns det förutom skötare/undersköterskor även sjuksköterskor och behandlingspedagoger. Vi har behandlingspedagoger med specialinriktning på missbruksrehabilitering. Vi har dessutom läkare för såväl somatik som psykiatri i verksamheten. Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med omfattande psykiska och sociala funktionsnedsättningar. All personal får kontinuerlig handledning av KBT-terapeut. 
 

En hög personaltäthet med bemanning dygnet runt och vaken nattjänstgöring

För att kunna erbjuda en god heldygnsvård har vi en hög personaltäthet med bemanning dygnet runt och vaken nattjänstgöring. Vi arbetar i team med nära kontaktmannaskap. 

I vissa fall hjälper vi också till med att göra psykiatriska utredningar utifrån beställarens önskemål. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät med resurspersoner inom en lång rad kompetensområden som vi regelbundet konsulterar. 

Vi har ett eget kök, där tre kockar tillagar god, vällagad och näringsrik mat, som har sitt ursprung i svensk husmanskost. Vi eftersträvar att använda ekologiskt och prioriterar lokalproducerade råvaror.